Tương truyền, chầu Chín Cửu Tỉnh vốn là tiên nữ trên Thiên Giới. Chầu giáng xuống Đồi Ngang để hầu cận bên Đức Quốc Mẫu Liễu Hạnh.

Lễ cúng và bài văn khấn Phật tại gia giúp quý Phật tử thể hiện lòng tôn kính tới đức ngài và tụng kinh bình an mỗi ngày.

Văn khấn sửa mộ, xây mộ giúp người trần truyền tải thông điệp đến những người đã khuất. Bài văn khấn sửa mộ, xây mộ như thế nào?

Xem Thêm