Mắt là lối vào của vong linh. Chẳng cần sự nghiên cứu tướng học Đông Tây đều xác nhận điều này. tuy thế khoa xem tướng nghiên cứu và sắp đặt thành hệ thống

Xem Thêm